වසංගතයකින් තොරව වුවද, ජනවාරි සහ පෙබරවාරි histor තිහාසිකව ආගන්තුක සත්කාර ව්‍යාපාරයේ දුෂ්කරම මාස වේ. දැන් ඒවා වියදම් කිරීමට කාලයයි තෑගි කාඩ්පත් නිවාඩු දිනවල සිට, ඔබේ මුදල් ස්වාධීනව ඇති දේශීය අවන්හල්වල...