හයිද්‍රාබාද් හි ඉන්දිරා, වෙන්ගල් රාඕ උද්‍යාන සඳහා වන කාඩ්පත්වල වේශ නිරූපණය – නව ඉන්දියානු එක්ස්ප්‍රස්


එක්ස්ප්‍රස් ප්‍රවෘත්ති සේවය

හයිද්‍රාබාද්: ඉන්දිරා උද්‍යානය සහ ජලගම් වෙන්ගල් රාඕ උද්‍යානය සම්පූර්ණ පරිවර්තනයකට භාජනය වනු ඇත. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව උද්‍යාන දෙක ප්‍රතිසංස්කරණය කර ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබේ. පහළ ටැංකි බැන්ඩ් පාර අසල අක්කර 60 ක් පුරා පැතිරී ඇති ඉන්දිරා උද්‍යානය සහ අක්කර 10 ක් පුරා පැතිරී ඇති ජලගම් වෙන්ගල් රාඕ උද්‍යානය – ඉඩම් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා ප්‍රධාන උද්‍යාන ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ඉන්දිරා උද්‍යානය හා සසඳන විට අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇති එන්ටීආර් උද්‍යානය දිනපතා දහස් ගණනක් නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කරගනී.

හයිද්‍රාබාද් මෙට්‍රොපොලිටන් ඩිවලොප්මන්ට් අධිකාරියේ (එච්එම්ඩීඒ) අංශයක් වන බුද්ධ පූර්ණිමා ව්‍යාපෘතිය මගින් බොහෝ පහසුකම් සපයා ඇති බැවින් ලුම්බිණි උද්‍යානය ද නරඹන්නන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරයි .මෙයා හයිද්‍රාබාද් මහ නගර සභාවේ (ජීඑච්එම්සී) නිලධාරීන් එක්ස්ප්‍රස් වෙත පැවසීය. උද්‍යාන පුනර්ජීවනය සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් හා උපදේශන සමාගමක් සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස රජය සිවිල් ආයතනයට උපදෙස් දී තිබේ.

නිලධාරීන්ට අනුව, සමාගම් විසින් සම්පූර්ණ වාස්තු විද්‍යාත්මක හා භූමි අලංකරණ සැලසුම් මෙන්ම මූලික පහසුකම් ද සැපයිය යුතුය. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, GHMC හි පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් විසින් ලංසු අධ්‍යයනය කර මෙම මාසය අවසන් වන විට තීරණයක් ගනු ඇත.

මෙම උද්‍යාන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව හා නව ආකර්ෂණීය ස්ථාන සමඟ සංවර්ධනය කිරීමෙන් පසු අඩිපාර ස්වයංක්‍රීයව ඉහළ යනු ඇතැයි නිලධාරීහු පැවසූහ. පවත්නා ශාක හා සත්ත්ව විශේෂයන්ට බාධා නොවන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සැලකිල්ලක් දක්වනු ඇති අතර, එන්ටීආර් උද්‍යානයේ මාර්ගයට වැඩි අමුත්තන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා යටිතල පහසුකම් නිර්මාණය කිරීමෙන් විවෘත හා භාවිතයට නොගත් අවකාශයන් පමණක් සංවර්ධනය කෙරේ.

එන්ටීආර් උද්‍යානය සාර්ථකයි
එන්.ටී.ආර් උද්‍යානය දිනපතා දහස් ගණනක් නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කරගනී. මෙම උද්‍යානය මහජනතාව සඳහා පහසුකම් රාශියක් ඇති අතර හොඳින් නඩත්තු කර ඇත. බුද්ධ පූර්ණිමා ව්‍යාපෘතිය මඟින් බොහෝ පහසුකම් සපයා ඇති බැවින් ලුම්බිනි උද්‍යානය ද හොඳ නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවක් ආකර්ෂණය කරයිSource link