ගංගුලි හෙට රෝහලෙන් පිටව යාමට නියමිතයෂැම්ලි, බැග්පාට්, ගසියාබාද්, මීරට්, හාපූර් ගෞතම් හරහා හුදකලා ස්ථානවල ඉදිරි පැය තුන තුළ අකුණු සැර වැසි / ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවට IMD පුරෝකථනය කරයි. බුද්ධ නගර් දිස්ත්‍රික්ක සහ යාබද ප්‍රදේශ.Source link