දයානුකම්පාව පිළිබඳ වේදනාකාරී විවාදය… කෙසේ වෙතත්, මම අ බෞද්ධ, දයානුකම්පාව පාපයක් ලෙස සැලකේ… මූලික චර්යාධර්ම පද්ධතිය බෞද්ධයෝ, ජීවිතයක් ගැනීම තහනම් කරයි. … අර්හත් හෝ බුද්ධිමත් විය බෞද්ධ භික්ෂුව පර්යන්තයකින් පීඩා විඳි… පාපයකි. එම හාමුදුරුවෝ එය පැහැදිලි කළේය බුද්ධාගම මනස කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි…Source link