බෞද්ධ ධම්ම පාසල් ජනවාරි 17 දා නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය


බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසන්නේ හුදෙකලා ප්‍රදේශවල පිහිටි පාසල් හැරුණු විට රටේ සියලුම බෞද්ධ ඉරිදා ධර්ම පාසල් ජනවාරි 17 වනදා නැවත විවෘත කරන බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් -19 වසංගතයේ දෙවන රැල්ල හමුවේ ඉරිදා ධම්ම පාසල් දිවයින පුරා වසා දැමීමට නියෝග කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, හුදෙකලා බව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර අනෙකුත් සියලුම ඉරිදා ධම්ම පාසල් (දහාම් පැසල්) නැවත විවෘත කිරීමට බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඒවා ජනවාරි 17 වන දින (ඉරිදා) නැවත විවෘත වේ.

බස්නාහිර පළාතේ සහ හුදකලා ප්‍රදේශවල හැර ප්‍රාථමික පාසල් සහ පෙර පාසල් ජනවාරි 11 වනදා විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Source link