උදුවිලා ධම්මසිරි තෙරෝ murder ාතනය සම්බන්ධයෙන් තවත් සැකකරුවන් සිව් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ… .ාතනය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට බෞද්ධ භික්ෂුව නවක මවකගේ මව සිටියදී පැහැරගෙන ගොස් ඇත හාමුදුරුවෝ නවකතාවගේ මව වන… හාමුදුරුවෝ සමඟ වාදයක් ඇති…Source link