සාන්චි: අක්කර 17 ක තේමා උද්‍යානයක් වන ‘බුද්ධ ජම්බුද්වීප්’ මහජනතාව සඳහා විවෘත වේ | පුවත්


ජනවාරි 08, 2021, 09:49 ප.ව.මූලාශ්රය: ටීඑන්එන් සහ ඒජන්සි

ගෞතම බුදුරජාණන් සහ අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ ජීවිතය හා කෘතීන් පිළිබඳ අක්කර 17 ක තේමා උද්‍යානයක් වන බුද්ධ ජම්බුද්වීප් මධ්‍ය ප්‍රදේශ්හි සාන්චි හි සංවර්ධනය කර ඇත. ඉන්දියාවේ සාංචි කෞතුකාගාරයේ පුරාවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය ඉදිරිපිට පිහිටා ඇති මෙම උද්‍යානය රුපියල් කෝටි 25 ක වියදමින් පාර්ලිමේන්තු සංචාරක සංවර්ධන සංස්ථාව විසින් සංවර්ධනය කර ඇති අතර නරඹන්නන්ට ගිලී යාමට ඉඩ සලසයි. බුද්ධාගම පිළිබඳ අත්දැකීම්.Source link