අධිවේගී දුම්රිය වැඩ දිල්ලිය – වරනාසි අධිවේගී දුම්රිය කොරිඩෝව සඳහා වේගවත් වේ. – නවදිල්ලි ටයිම්ස්දිල්ලිය සඳහා අධිවේගී දුම්රිය වැඩ – වරනාසි අධිවේගී දුම්රිය (ඩී.වී.එච්.එස්.ආර්.) කොරිඩෝව ලිඩාර් (ගුවන් භූමි) සමීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ වේගවත් වී තිබේ. 2021 ජනවාරි 10, ග්‍රේටර් නොයිඩා සිට.

දිල්ලි වරනාසි අධිවේගී දුම්රිය කොරිඩෝව සඳහා සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපෘති වාර්තාව 2020 ඔක්තෝබර් 29 වන දින දුම්රිය අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන ලදී. රාබරෙලි, ප්‍රයග්‍රාජ්, භදෝහි, වරනාසි සහ අයෝධ්‍යා. දිල්ලියේ සිට වරනාසි දක්වා වූ ප්‍රධාන කොරිඩෝව (කි.මී. 800 ක් පමණ) අයෝධ්‍යාවට සම්බන්ධ වේ. අධිවේගී දුම්රිය (එච්එස්ආර්) මාර්ගය උත්තර් ප්‍රදේශ් හි ගෞතම් බුද්ධ නගර් දිස්ත්‍රික්කයේ ජුවාර් හි එළඹෙන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල සම්බන්ධ කරයි.

Source link