ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට, දුක් වේදනා අඩු කිරීමට සහ සතුටට ආරාධනා කිරීමට ඉඩ සලසන බෞද්ධ ඉගැන්වීම්වලට නව පොත ප්‍ර wisdom ාව ලබා දෙයි – ආගමික පුවත් අදධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට, දුක් වේදනා අඩු කිරීමට සහ සතුටට ආරාධනා කිරීමට ඉඩ සලසන බෞද්ධ ඉගැන්වීම්වලට නව පොත ප්‍ර wisdom ාව ලබා දෙයි – ආගමික පුවත් අද – EIN ප්‍රෙස්වෙයාර්

විශ්වාසදායක පුවත් 1995 සිට

ආගමික වෘත්තිකයින් සඳහා සේවාවක්
·
2021 ජනවාරි 12 වන අඟහරුවාදා

· 534,387,644 ලිපි

· මිලියන 3+ පා ers කයින්

ප්‍රවෘත්ති අධීක්ෂණ සහ මාධ්‍ය නිවේදන බෙදා හැරීමේ මෙවලම්

පුවත්පත් නිවේදන

සිදුවීම් සහ සම්මන්ත්‍රණ


Source link