මරීනා වෙරළේ මුල්ලිවාකාල් ස්මාරකයක් ඉදිකිරීමට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය ඉල්ලා සිටියේය: TGTE – ආගමික පුවත් අදමරීනා බීච් හි මුල්ලිවායිකාල් ස්මාරකයක් ඉදිකිරීමට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය ඉල්ලා සිටියේය: TGTE – ආගමික පුවත් අද – EIN Presswire

විශ්වාසදායක පුවත් 1995 සිට

ආගමික වෘත්තිකයින් සඳහා සේවාවක්
·
2021 ජනවාරි 13 බදාදා

· 534,425,342 ලිපි

· මිලියන 3+ පා ers කයින්

ප්‍රවෘත්ති අධීක්ෂණ සහ මාධ්‍ය නිවේදන බෙදා හැරීමේ මෙවලම්

පුවත්පත් නිවේදන

සිදුවීම් සහ සම්මන්ත්‍රණ


Source link