කලා වියමන

දෙවියන් හොරා ගත් විශ්ව සංගීතයේ සප්ත ස්වරය ..

සාම්භාව්‍ය සංගීතයෙ ගුරුතරුව බිතෝවන්.. ලුඩ්විග් වැන් බීතෝවන් ඔහුගෙ ඉමිහිරි සංගීත ස්වරයක් සේම ජන සිත් තුල සුන්දර සේම වේදනාබර මතකයක් දරා සිටියි. ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ තම කෘති සමහරක් රචනා කරන ලද්දේ බීතෝවන් බිහිරි වෙමින් සිටියදීය. බීතෝවන් යනු ජර්මානු පියානෝ වාදකයෙකු හා  තනු රචකයෙකු  වූ

දෙවියන් හොරා ගත් විශ්ව සංගීතයේ සප්ත ස්වරය ..

සාම්භාව්‍ය සංගීතයෙ ගුරුතරුව බිතෝවන්.. ලුඩ්විග් වැන් බීතෝවන් ඔහුගෙ ඉමිහිරි සංගීත ස්වරයක් සේම ජන සිත් තුල සුන්දර සේම වේදනාබර මතකයක් දරා සිටියි. ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ තම කෘති සමහරක් රචනා කරන ලද්දේ බීතෝවන් බිහිරි වෙමින් සිටියදීය. බීතෝවන් යනු ජර්මානු පියානෝ වාදකයෙකු හා  තනු රචකයෙකු  වූ අතර ඔහු  මෙතෙක් සිටි ශ්‍රේෂ්ඨ තම සංගීත ප්‍රවීණයෙකු ලෙස සැලකේ. ඔහුගේ නවෝත්පාදන රචනා