ලොව සැගවුනු රහස්

ලෝකයේ අභිරහස් ලෙස සැගව පවත්නා, මිනිසුන්ගෙ සිත් කුහුලින් පුරවනා ස්ථාන

නරඹන්නන්ට තහනම් කර ඇති ලොව පුරා සිත් ඇදගන්නා ස්ථාන

එක්සත් ජනපදයේ ඇට්ලන්ටා හි කොකාකෝලා බඳුන කොකාකෝලා සඳහා වන වට්ටෝරුව ලෝකයේ හොඳම රහස් වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර ඔවුන් එය විශාල ආරක්ෂක කුටියක තබා එය රහසිගතව තබා ගනී.එය 1886 දී ඇට්ලන්ටා හි ජෝන් පෙම්බර්ටන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද බැවින්, මෙම සූත්‍රය ඊර්ෂ්‍යාවෙන්

නරඹන්නන්ට තහනම් කර ඇති ලොව පුරා සිත් ඇදගන්නා ස්ථාන

එක්සත් ජනපදයේ ඇට්ලන්ටා හි කොකාකෝලා බඳුන කොකාකෝලා සඳහා වන වට්ටෝරුව ලෝකයේ හොඳම රහස් වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර ඔවුන් එය විශාල ආරක්ෂක කුටියක තබා එය රහසිගතව තබා ගනී.එය 1886 දී ඇට්ලන්ටා හි ජෝන් පෙම්බර්ටන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද බැවින්, මෙම සූත්‍රය ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ආරක්ෂා කර ඇති අතර ස්වල්ප දෙනෙකුට ඒ සඳහා අත තැබීමට හැකි වී තිබේ.සිසිල්